Oversikt

modumbruk
gårdsnummer


Ark 1: modumbruk

GNr. Gårdsnavn Bind Side
GNr. Gårdsnavn Bind Side
GNr. Gårdsnavn Bind Side
63 Amundrud V 52
134 Hassel VI 148
12 Orholt IV 81
155 Asbjørnhus VI 283
58 Haug V 7
62 Overen V 44
6 Askerud IV 44
78 Haugerud V 155
1 Pilterud IV 9
17 Askheim IV 115
28 Heggen prestegård IV 197
159 Prestegården VI 303
69 Aslaksby V 86
81 Helgedalen V 174
92 Raaen V 245
26 Austad IV 175
106 Hellum V 319
133 Refsal VI 138
131 Bakke VI 128
97 Hervik V 277
111 Rud V 361
121 Bakke VI 60

Hilsen VI 287
16 Rød IV 109
122 Bendiksby VI 66
157 Hilsen, nordre VI 292
64 Sandaaker V 57
15 Berg IV 101
156 Hilsen, søndre VI 287
48 Skalstad IV 298
67 Bergan V 70
74 Hole V 127
73 Skibrek V 120
140 Bergan VI 185
51 Holo IV 307
136 Skibrek VI 158
5 Bjertnes IV 37
46 Holsrud IV 288
76 Skinstad V 142
90 Bjølgerud V 226
117 Honerud VI 34
153 Skjelbred VI 270
54 Bjørndalen IV 326
91 Hovde V 237
43 Skredsvig IV 275
96 Borgen V 273
151 Hovde VI 259
56 Skreppen IV 333
40 Borkebu IV 267
138 Hovengen VI 174
72 Skretteberg V 106
42 Bottolvsbråten IV 272
30 Hovland IV 212
68 Skuterud V 75
18 Brekke IV 124
118 Hulebak VI 37
36 Snoterud IV 251
87 Brones V 201

Hval IV 148
29 Spone IV 206
130 Bråten VI 125
21 Hval, nordre IV 149
49 Sporpin IV 302
160 Bråten VI 308
22 Hval, søndre IV 154
137 Steinsrud VI 164
142 Buskerud VI 198
23 Hval, øde IV 159
125 Sterkeby VI 84
71 Bøen V 97
75 Hære V 134
57 Strand V 7
66 Dagsrud V 67
89 Ilaug V 223
41 Svarvestolen IV 269
4 Dignes IV 30
35 Ilen IV 245
110 Svenby V 355
27 Disen IV 183
61 Jar V 37
147 Svensby VI 237
100 Drolsum V 293
99 Jaren V 289
129 Sætersberg VI 119
19 Engelstad IV 130
39 Jøslien IV 264

Sønsteby IV 225
53 Enger IV 322
77 Kaggestad V 148
33 Sønsteby, mellom IV 235
44 Evjen IV 281
94 Kaggestad øde V 257
34 Sønsteby, nedre IV 239
105 Fjeld med Henaaen V 312
45 Kaldåker IV 283
32 Sønsteby, øvre IV 227
79 Flannum V 159
8 Kampen IV 58
152 Såstad VI 265
112 Flattum V 370
2 Kimmerud IV 16
3 Tanberg IV 22
60 Formo V 28
88 Kjølstad V 212
116 Tandberg VI 28
65 Fossnes V 63
139 Klegstad VI 181
11 Tangerud IV 73
128 Fossum med Sand VI 100
126 Kollerud VI 90
115 Tingelstad VI 15

Fure IV 85
59 Komperud V 16
141 Tolerud VI 191
13 Fure, nordre IV 86
93 Kongsrud V 250
109 Ton V 344
14 Fure, søndre IV 95
114 Kopland VI 7
80 Torsby V 167
55 Gjellum IV 330
104 Koppåsen V 308
83 Tveføtrød V 182

Glitregårdene IV 255
146 Korsbøen VI 226
98 Tveten V 284
38 Glitre, nordre IV 261
135 Kvisle VI 154
143 Ulen VI 206
37 Glitre, søndre IV 258
148 Langerud VI 243

Vike IV 162
149 Glømme VI 250
132 Lerskallen VI 131
24 Vike, øde IV 165
120 Grefstad VI 51
144 Lien VI 213
25 Vike, østre IV 168
85 Grøterud V 190
127 Linderud VI 96
95 Vike V 262
162 Gubberud VI 321
123 Lobben VI 73
70 Ødenes V 95
163 Gubberud, nedre VI 325
158 Lofthus VI 296
108 Øderud V 337
7 Gulsrud IV 50
10 Melåen IV 68
31 Øren IV 219
124 Gunnerud VI 80
50 Midtskogen IV 304
82 Østensengen V 177
154 Gunnhus VI 275
145 Morud VI 220
113 Øverby V 376
47 Gusstad IV 293
52 Mælum IV 313
107 Aamot V 328
9 Gåserud IV 61
20 Natvet IV 142
103 Aas V 304
86 Haraldsrud V 198
150 Nes VI 254
84 Aasmundrud V 185

161 Olavsby VI 314
119 Aasterud VI 44

Ark 2: gårdsnummer

GNr. Gårdsnavn Bind Side
GNr. Gårdsnavn Bind Side
GNr. Gårdsnavn Bind Side
1 Pilterud IV 9
57 Strand V 7
114 Kopland VI 7
2 Kimmerud IV 16
58 Haug V 7
115 Tingelstad VI 15
3 Tanberg IV 22
59 Komperud V 16
116 Tandberg VI 28
4 Dignes IV 30
60 Formo V 28
117 Honerud VI 34
5 Bjertnes IV 37
61 Jar V 37
118 Hulebak VI 37
6 Askerud IV 44
62 Overen V 44
119 Aasterud VI 44
7 Gulsrud IV 50
63 Amundrud V 52
120 Grefstad VI 51
8 Kampen IV 58
64 Sandaaker V 57
121 Bakke VI 60
9 Gåserud IV 61
65 Fossnes V 63
122 Bendiksby VI 66
10 Melåen IV 68
66 Dagsrud V 67
123 Lobben VI 73
11 Tangerud IV 73
67 Bergan V 70
124 Gunnerud VI 80
12 Orholt IV 81
68 Skuterud V 75
125 Sterkeby VI 84
13 Fure, nordre IV 86
69 Aslaksby V 86
126 Kollerud VI 90
14 Fure, søndre IV 95
70 Ødenes V 95
127 Linderud VI 96
15 Berg IV 101
71 Bøen V 97
128 Fossum med Sand VI 100
16 Rød IV 109
72 Skretteberg V 106
129 Sætersberg VI 119
17 Askheim IV 115
73 Skibrek V 120
130 Bråten VI 125
18 Brekke IV 124
74 Hole V 127
131 Bakke VI 128
19 Engelstad IV 130
75 Hære V 134
132 Lerskallen VI 131
20 Natvet IV 142
76 Skinstad V 142
133 Refsal VI 138
21 Hval, nordre IV 149
77 Kaggestad V 148
134 Hassel VI 148
22 Hval, søndre IV 154
78 Haugerud V 155
135 Kvisle VI 154
23 Hval, øde IV 159
79 Flannum V 159
136 Skibrek VI 158
24 Vike, øde IV 165
80 Torsby V 167
137 Steinsrud VI 164
25 Vike, østre IV 168
81 Helgedalen V 174
138 Hovengen VI 174
26 Austad IV 175
82 Østensengen V 177
139 Klegstad VI 181
27 Disen IV 183
83 Tveføtrød V 182
140 Bergan VI 185
28 Heggen prestegård IV 197
84 Aasmundrud V 185
141 Tolerud VI 191
29 Spone IV 206
85 Grøterud V 190
142 Buskerud VI 198
30 Hovland IV 212
86 Haraldsrud V 198
143 Ulen VI 206
31 Øren IV 219
87 Brones V 201
144 Lien VI 213
32 Sønsteby, øvre IV 227
88 Kjølstad V 212
145 Morud VI 220
33 Sønsteby, mellom IV 235
89 Ilaug V 223
146 Korsbøen VI 226
34 Sønsteby, nedre IV 239
90 Bjølgerud V 226
147 Svensby VI 237
35 Ilen IV 245
91 Hovde V 237
148 Langerud VI 243
36 Snoterud IV 251
92 Raaen V 245
149 Glømme VI 250
37 Glitre, søndre IV 258
93 Kongsrud V 250
150 Nes VI 254
38 Glitre, nordre IV 261
94 Kaggestad øde V 257
151 Hovde VI 259
39 Jøslien IV 264
95 Vike V 262
152 Såstad VI 265
40 Borkebu IV 267
96 Borgen V 273
153 Skjelbred VI 270
41 Svarvestolen IV 269
97 Hervik V 277
154 Gunnhus VI 275
42 Bottolvsbråten IV 272
98 Tveten V 284
155 Asbjørnhus VI 283
43 Skredsvig IV 275
99 Jaren V 289
156 Hilsen, søndre VI 287
44 Evjen IV 281
100 Drolsum V 293
157 Hilsen, nordre VI 292
45 Kaldåker IV 283
103 Aas V 304
158 Lofthus VI 296
46 Holsrud IV 288
104 Koppåsen V 308
159 Prestegården VI 303
47 Gusstad IV 293
105 Fjeld med Henaaen V 312
160 Bråten VI 308
48 Skalstad IV 298
106 Hellum V 319
161 Olavsby VI 314
49 Sporpin IV 302
107 Aamot V 328
162 Gubberud VI 321
50 Midtskogen IV 304
108 Øderud V 337
163 Gubberud, nedre VI 325
51 Holo IV 307
109 Ton V 344
52 Mælum IV 313
110 Svenby V 355
53 Enger IV 322
111 Rud V 361
54 Bjørndalen IV 326
112 Flattum V 370
55 Gjellum IV 330
113 Øverby V 376
56 Skreppen IV 333